Zwin natuurpark

Provincie West Vlaanderen

Het provinciebestuur heeft als belangrijkste taak om de sterke punten van de regio verder te ontwikkelen en te promoten. Deze ambitie is tweeledig: het wil een bestuur zijn voor de hele provincie en daarnaast optreden als partner met kennis en ervaring om onze regio vooruit te helpen.
 
Het Zwin
Het natuurgebied van het Zwin bestaat uit een duinregel waarachter een getijdengebied ligt. De getijdenwerking is mogelijk dank zij een natuurlijke opening van enkele honderden meters in de duinregel ter hoogte van de Nederlandse grens. Daardoor spoelt bij hoog tij een grote hoeveelheid Noordzeewater het gebied binnen. Aan de dagelijkse invloed van de zee, dankt het gebied zijn typische flora en fauna. Het zeewater voert vers voedsel aan voor de talrijke bodemorganismen die de slikken of slijkplaten koloniseren, zoals wormen en schelpdieren. Een grote variatie halofyten – planten die zout water kunnen verdragen – groeit op de iets hoger gelegen schorren. De mate waarin ze overspoeling door zeewater kunnen verdragen, bepaalt hun standplaats. Zo is zeekraal een typische pionier van de overgangszone tussen slikke en schorre. Kenmerkende planten van het hoger gelegen schor zijn engels gras, zeeaster en lamsoor. De bodemfauna van de slikken vormt een rijk gedekte tafel voor een variatie van steltlopertjes, waadvogels en andere watervogels. Zo vormt het Zwin een belangrijke rust- en foerageerplaats voor duizenden trekvogels tijdens hun reis tussen hun noordelijk gelegen nestplaatsen en zuidelijk gelegen overwinteringsgebieden.
 
Ambitie
Het Zwin Natuurcentrum beoogt om aan het brede publiek en diverse doelgroepen een ecotoeristische attractie met educatief karakter aan te bieden en als toeristisch onthaalpunt voor de Zwinstreek te fungeren. De ecotoeristische attractie gaat uit van de aanwezige natuur zelf en een hedendaagse natuureducatieve ontsluiting ervan, waarbij de nadruk ligt op natuurervaring en natuurrespect.
Een andere doelstelling is verduurzaming van het natuurcentrum in al zijn aspecten, uit respect voor de unieke natuurwaarde van het gebied en als voorbeeld en als voorbeeld voor de samenleving.
 
Activiteiten
Via het project Natura People wil de Provincie West-Vlaanderen het belang van het Natura 2000-netwerk aantonen voor het Zwin en zijn omgeving. De activiteiten die binnen dit project ontwikkeld worden zijn:
 

1. Aantonen en verder ontwikkelen van economische meerwaarde van het Zwin door:

  • Betrekken van lokale ondernemers: in samenwerking met het Europese project REECZ wordt een grensoverschrijdend netwerk van “Gastheren van de Zwinstreek” opgezet. Deze gastheren krijgen een korte introductie over de grensoverschrijdende Zwinstreek en Natura 2000, komen in contact met ondernemers van over de grens en worden gestimuleerd om binnen dit netwerk arrangementen uit te werken in samenwerking met het Zwin Natuurcentrum en (in de toekomst) Waterdunen.
  • Aantonen van economische meerwaarde het Zwin op zichzelf en binnen het Natura 2000-netwerk: binnen het Zwin Natuurcentrum wordt op basis van een analyse van de aanwezige ecosysteemdiensten en een klassieke meerwaardeanalyse (die binnen het project Natura People ontwikkeld wordt) de economische meerwaarde van het Zwin aangetoond. De resultaten van deze studies zullen dienen om de verschillende stakeholders te informeren over deze meerwaarde en om structurele inkomstenbronnen aan te boren voor het Zwin Natuurcentrum zelf.
  • Ontwikkelen van een automatisch reserveringssysteem: grotere bezoekersaantallen vereisen een verder doorgevoerde automatisering. Om de bezoekersstromen nu en in de toekomst in goede banen te leiden wordt een automatisch reserveringssysteem ontwikkeld.
 

2. Betrekken van de bezoeker bij het Natura 2000-verhaal door:

  • Ontwikkelen van een hoogwaardig natuureducatieve omkadering voor het natuurgebied: binnen het nieuwe Zwin Natuurcentrum wordt een nieuw tentoonstellingsconcept ontwikkeld onder de noemer “Het Zwin als internationale luchthaven voor vogels”.
  • Ontwikkelen van educatieve modules en een hoogwaardig gidsenkorps: een educatieve medewerker ontwikkelt modules op basis van vernieuwende technieken waarbij de beleving van natuur geïntensifieerd wordt. Bestaande en nieuwe gidsen worden bijgeschoold om hun boodschap optimaal te kunnen overbrengen.
  • Ontwikkelen van het Zwin als wetenschappelijke hotspot: om een blijvend actueel verhaal te kunnen vertellen wordt wetenschappelijk onderzoek in het Zwin gestimuleerd door een structuur op te zetten waarbij onderzoeksinstellingen een beroep kunnen doen op ondersteunende diensten van het Zwin Natuurcentrum in ruil voor hun ondersteuning bij de actualisering van de natuureducatieve omkadering.
  • Ontwikkelen van een vogeltrekdatabase: de jaarlijkse vogeltrek vormt een belangrijke illustratie van het belang van Natura 2000. Om die in beeld te brengen zal een model ontwikkeld worden dat het mogelijk moet maken om uitspraken te doen over de te verwachten soorten en de aanwezige soorten. Hiervoor wordt geput uit een uitgebreid netwerk van vrijwilligers in gelijksoortige gebieden, internationale waarnemingen, historisch onderzoek en weersomstandigheden.
 

3. Communicatie en voorlichting over het belang van Natura 2000 door:

  • De organisatie van diverse workshops en infomomenten voor de stakeholders.
  • De ontwikkeling van een actieve onlinegemeenschap door middel van een aantrekkelijke website, gebruik van sociale media en de ondersteuning van verschillende gebruikersgroepen.
  • De ontwikkeling en implementatie van een communicatiestrategie om het belang van Natura 2000 aan te tonen.
 
 

U bent hier

Partners